{/exp:nsm_better_meta:template}
Natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Den Hâneker: Samen sterk voor de streek!

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers die zich inzet om de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen. Dit gebied toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden.


Je vindt Den Hâneker in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.  Gezamenlijk zorgen wij voor promotie van de streek en zetten wij ons in voor het leefbaar houden van het platteland!


 


GRUTTO IS DE NATIONALE VOGEL

Het Nederlandse publiek heeft de Grutto verkozen tot Nationale Vogel. Deze verkiezing is geor-ganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels, samen met Vogelbescherming Nederland. In totaal werden er bijna 42.000 stemmen uitgebracht, waarvan bijna een kwart naar deze weidevogel ging. Bijzonder, want de grutto is al vele jaren het symbool van Den Hâneker.

Natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker heeft zelfs haar naam aan de grutto ontleend, want Hâneker is een oude benaming voor de mannelijke grutto. Een weidevogel die in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden een veel voorkomende gast is. Maar helaas ook als bedreigde vogel moet worden gezien.  
Bij de verkiezing eindigde de merel op de tweede plaats, de huismus op drie. De meeste landen heb-ben al een vogel als nationaal symbool. Verenigde Staten heeft de zeearend, India de pauw en de Britten hebben sinds dit jaar het roodborstje. Nederland had tot nu toe geen nationale vogel. Door het afwisselende landschap fungeert Nederland voor veel vogelsoorten als thuishaven en daarbij is ons land een belangrijke schakel in vogeltrekroutes. De baltsroep van de grutto klinkt met wat fantasie als utto utto utto, dat hij snel achter elkaar roept. Aan deze roep dankt de grutto zijn naam. In de zo-mer heeft het mannetje van de grutto, de Hâneker, een oranjebruine kop, nek en borst. Ook de snavel is aan de kopzijde oranje.
De grutto eet regenwormen, insecten en larven van insecten. Ze pikken in Nederland soms wel 1200 emelten per dag uit het weiland, tot vreugde van veehouders. In zijn overwinteringsgebied in West-Afrika past hij zijn voedingsgewoonte aan en eet hij rijst op de plaatselijke rijstvelden. De grutto broedt in ons land in veenweidegebieden en uiterwaarden. Oorspronkelijk in open moerassen en in hoogveen. Toen Nederland steeds meer in cultuur gebracht werd met weilanden, heeft hij zich aan-gepast aan de omstandigheden.
De vogel komt echter in steeds mindere mate voor. In 1990 broedden er in Nederland jaarlijks onge-veer 100.000 paren van de grutto. Echter tien jaar later is het aantal grutto’s al met de helft afgeno-men. Op dit moment leven er nog maar zo’n 55.000 vogels. De belangrijkste oorzaak van de afname van de populatie is de intensivering van de veeteelt. De grutto houdt van afwisselende grasvelden met veel bloemen en massa’s insecten en wormen. In de huidige veeteelt maakt de prijs van de melk alles uit en zorgt voor een zo goedkoop mogelijke productie en weilanden met slechts één grassoort. Feitelijk maakt de lage melkprijs dat de grutto met de ondergang wordt bedreigd. Ook de verstedelijking, wegenaanleg en lichtvervuiling dragen hieraan bij. 
De grutto is een trekvogel die eind februari, begin maart Nederland binnen begint te komen. In juli zijn de meeste alweer vertrokken. Grutto's overwinteren in West-Afrika, in grote groepen bij riviermondin-gen met modderoevers. Daar schakelen ze voor een groot deel over op vegetarisch voedsel.
Het spreekt voor zich dat wij apetrotszijn op de verkiezing van de grutto als nationaal symbool. 

 

   NL73 Rabo 0358 4435 20  

 Natuur op je erf

 

Het project Natuur op je erf van den Hâneker loopt door. Alle bewoners met een erf in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden kunnen er aan meedoen.


Project sponsors:

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Erfvogel project

 

Adopteer een erfvogel. Doormiddel van dit project kunnen mensen uit de streek nestkasten, fruitbomen e.d. bij agrariërs/erfbezitters adopteren.


Project sponsors:

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.